Fachschaft Informatik

  • Jonas Arens (Informatik, Englisch, Geschichte, Sport)
  • Victoria Bovelet (Informatik, Latein, Geschichte)
  • Elmar Esser (Informatik, Physik)
  • Christoph Heidenthal (Informatik, Mathematik, Sozialwissenschaften)
  • Ursula Odendahl (Informatik, Mathematik, Englisch) (Fachschaftsvorsitzende)

Unsere Referendar:innen

  • Kim Dorfer (Informatik, Mathematik)

Schulinternes Curriculum Informatik


Fachschaft Informatik 9/22

Aktuell