Fachschaft Erziehungswissenschaften

  • Frau Küster (Erziehungswissenschaften, Englisch)
  • Frau Pangsin (Erziehungswissenschaften, Deutsch, Sport)
  • Frau Platten (Erziehungswissenschaften, Deutsch)
vrnl.: Frau Küster, Frau Platten, Frau Pangsin, (ehem. Ref. Fr. Lipp)