Fachschaft Erziehungswissenschaften

  • Frau Engels (Erziehungswissenschaften, Deutsch)
  • Frau Küster (Erziehungswissenschaften, Englisch)
  • Frau Pangsin (Erziehungswissenschaften, Deutsch, Sport)

Referendar*innen

  • Frau Bock (Erziehungswissenschaften, Englisch)
vrnl.: Frau Küster, Frau Engels, Frau Pangsin, (ehem. Ref. Fr. Lipp)

Aktuell